Để Balcony đẹp và hữu ích

Để Balcony đẹp hữu ích

balcony đẹp hữu ích Trước hết, balcony phải đủ dài (>2m) và rộng (>1,2m) và có các khoảng trống
.
.