Bạn biết gì về ứng dụng tạo lập và chia sẻ video KnowMe?

Bạn biết gì về ứng dụng tạo lập chia sẻ video KnowMe?

Sau hơn một năm phát triển, ứng dụng tạo lập chia sẻ video mới trên kho iOS App Store mang tên
.
.