Bảo vệ, chia sẻ dữ liệu an toàn với 689Cloud

Bảo vệ, chia sẻ dữ liệu an toàn với 689Cloud

, đặc biệt là bảo mật thông tin. Đây cũng chính là lý do để những dịch vụ như 689Cloud ra đời. 689Cloud khi chia sẻ ra bên ngoài. 689Cloud ra đời trong bối cảnh đó và là giải pháp trang bị công nghệ bảo mật -TRANSIT, AT REST & AT WORK). Những tính năng ưu việt của 689Cloud  Tối ưu hóa và dễ dàng lưu trữ
.
.