Bạn biết gì về ứng dụng tạo lập và chia sẻ video KnowMe?

Bạn biết gì về ứng dụng tạo lập và chia sẻ video KnowMe?

KnowMe đã chính thức được phát hành trên các thiết bị iPhone. KnowMe vừa được bổ sung vào i ). KnowMe được thiết kế với mục tiêu cho phép người dùng truy cập, làm quen, sử dụng công nghệ biên tập và sân khấu và điện ảnh. Và theo khẳng định ban đầu, KnowMe hoàn toàn có khả năng bổ sung và thay thế cho
.
.