Sở Y tế Hà Nội phối hợp VNPT Hà Nội ứng dụng hệ thống eReport

Sở Y tế Nội phối hợp VNPT Hà Nội ứng dụng hệ thống eReport

Report và VNPT- HIS cho cán bộ, nhân viên Sở Y tế Nội. Để sử dụng eReport, trước mắt VNPT Hà Nội sẽ hỗ trợ sở Y tế Nội xây dựng một hệ thống báo cáo động, có khả năng mở rộng số lượng báo cáo và vị từ dưới lên trên. Ngoài ra, ứng dụng eReport của VNPT Hà Nội sẽ giúp Sở Y tế Nội tiếp nhận, xử
.
.