Từ hôm nay số kênh nước ngoài trên tất cả các dịch vụ THTT không được vượt quá 30%

Từ hôm nay số kênh nước ngoài trên tất cả các dịch vụ THTT không được vượt quá 30%

trả tiền (THTT) không được vượt quá 30% tổng số kênh khai thác. Từ hôm nay số lượng kênh nước ngoài trên tất cả các hệ thống THTT chỉ chiếm tỉ lệ không quá 30% Ngoài yêu cầu về số lượng, các kênh , thông tin quảng cáo trên hệ thống THTT phải thực hiện tại Việt Nam, không được có thông tin cài sẵn từ
.
.