Tổng Giám đốc VNPT-IT: "VietNamGo là ứng dụng của quốc gia về du lịch"

Tổng Giám đốc VNPT-IT: "VietNamGo là ứng dụng của quốc gia về du lịch"

thông tin VNPT (VNPT-IT) cho biết: "Ứng dụng VietNamGo là ứng dụng của quốc gia về du lịch. Đây là
VNPT-IT có hàng nghìn kỹ sư phát triển sản phẩm công nghệ mới

VNPT-IT có hàng nghìn kỹ sư phát triển sản phẩm công nghệ mới

dịch vụ số theo chiến lược phát triển giai đoạn 2017 - 2025. Việc thành lập công ty VNPT-IT sẽ giúp VNPT-IT (trực thuộc VNPT) có hàng nghìn kỹ sư để thực hiện phát triển các sản phẩm phục vụ tốt nhất cho
.
.