Phòng họp không giấy - VNPT eCabinet: những tính năng ưu Việt

Phòng họp không giấy - VNPT eCabinet: những tính năng ưu Việt

triển khai “Phòng họp không giấy - VNPT eCabinet”, đại diện VNPT cho biết trước mỗi phiên phê duyệt. Sau đó bộ phận phụ trách cập nhật lên hệ thống VNPT eCabinet để các thành viên tham dự cuộc
.
.