Tỉnh Trà Vinh ứng dụng Zalo trong công tác cải cách hành chính

Tỉnh Trà Vinh ứng dụng Zalo trong công tác cải cách hành chính

của ứng dụng Zalo, phục vụ cải cách hành chính. Từ nay, người dân và doanh nghiệp đã có thể tra cứu tin phục vụ công tác cải cách hành chính. Chủ trương này được UBND tỉnh quan tâm nhằm từng bước hiện nhiều ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác cải cách hành chính như Cổng dịch vụ công của tỉnh
Đồng Nai sẽ dùng Zalo trong cải cách hành chính

Đồng Nai sẽ dùng Zalo trong cải cách hành chính

tục hành chính tại địa bàn tỉnh. Phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2016 biết trọng tâm trong cải cách hành chính của năm 2017 là ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Zalo, để góp ý về công tác cải cách hành chính của tỉnh. Tỉnh Đồng Nai đang cố gắng đổi mới
.
.