VNPT Lào Cai cảnh báo lừa đảo qua hình thức nhắc nợ cước

VNPT Lào Cai cảnh báo lừa đảo qua hình thức nhắc nợ cước

năng để kiểm tra xử lý theo quy định của pháp luật. VNPT Lào Cai cảnh báo lừa đảo qua hình thức
.
.