Những dấu ấn VNPT-Media trên thị trường dịch vụ giá trị gia tăng

Những dấu ấn VNPT-Media trên thị trường dịch vụ giá trị gia tăng

. Tối ưu việc triển khai các dịch vụ giá trị gia tăng mới trên nền tảng Big data Trước những sự cạnh
IoT - Chìa khóa vàng thúc đẩy phát triển dịch vụ giá trị gia tăng

IoT - Chìa khóa vàng thúc đẩy phát triển dịch vụ giá trị gia tăng

trường, qua thực tế khảo sát quá trình phát triển Dịch vụ Giá trị gia tăng Tập đoàn VNPT đang triển khai T toàn diện, mà theo ZTE, có thể giúp VNPT thúc đẩy phát triển doanh thu từ các Dịch vụ Giá trị gia tăng Tín cũng nhìn nhận, thực tế doanh thu từ Dịch vụ Giá trị gia tăng của Tập đoàn đang thấp đi, do vậy
.
.