Lưu tập tin đính kèm email vào dịch vụ lưu trữ đám mây trên iPhone và iPad

Lưu tập tin đính kèm email vào dịch vụ lưu trữ đám mây trên iPhone và iPad

các dịch vụ lưu trữ đám mây khác như Dropbox, Google Drive, OneDrive … và dưới đây là cách thực trường hợp bạn muốn lưu các tập tin đính kèm email vào các dịch vụ lưu trữ đám mây khác ngoài dịch vụ i
.
.