Lái xe là hành vi vi phạm pháp luật?

Lái xe là hành vi vi phạm pháp luật?

Bởi vì, hành vi lái xe của con người đang khiến chính họ và nhiều người khác phải ra đi vĩnh viễn.
.
.