Hãng viễn thông lớn nhất Canada bị tin tặc đòi tiền chuộc dữ liệu

Hãng viễn thông lớn nhất Canada bị tin tặc đòi tiền chuộc dữ liệu

. Bell- hãng viễn thông lớn nhất Canada. Ảnh: Toronto Star Giám đốc Truyền thông của Bell, ông Marc
.
.