VNPT đăng cai tổ chức diễn tập ứng cứu sự cố máy tính ACID 2016

VNPT đăng cai tổ chức diễn tập ứng cứu sự cố máy tính ACID 2016

mạng”. ACID 2016 được tổ chức trong cả ngày 27/9/2016 tại tòa nhà VNPT - 57 Huỳnh Thúc Kháng với
.
.