Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử thiết lập đường dây nóng

Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử thiết lập đường dây nóng

, thuận tiện. Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử thiết lập Đường dây nóng, để tiếp nhận, xử Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử tại địa chỉ http://www.abei.gov.vn.   Để tạo nước trong khu vực và quốc tế, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử rất mong nhận được
.
.