Bán thỏa thuận cổ phần của VNPT tại CTAS

Bán thỏa thuận cổ phần của VNPT tại CTAS

điện Cà Mau (CTAS).  Theo đó, 26.000 cổ phần có mệnh giá 100.000 đồng
.
.