Băng rộng di động: Chi phí vốn có thể đạt 185 tỷ USD trong năm 2016

Băng rộng di động: Chi phí vốn có thể đạt 185 tỷ USD trong năm 2016

lượng chi phí vốn (CAPEX) trị giá 185 tỷ USD trong năm 2016 này. GSMA Intelligence cũng cho biết đây là , 17 tỷ USD vào năm 2019 và 178 tỷ USD vào năm 2020. Theo ước tính của hãng này, tổng chi phí vốnchi phí vốn để duy trì hoạt động và nâng cấp các mạng băng rộng di động giai đoạn 2016-2020 Theo lý
.
.