VinaPhone đặt mục tiêu giải quyết 80% khiếu nại tại chỗ

VinaPhone đặt mục tiêu giải quyết 80% khiếu nại tại chỗ

Phone đặt mục tiêu giải quyết 80% khiếu nại tại chỗ Tạo ra khái niệm mới về ưu đãi đích thực Theo ghi
.
.