Điều gì xảy ra nếu không thể loại bỏ Uber?

Điều gì xảy ra nếu không thể loại bỏ Uber?

Tuần trước, thành phố New York đã từ bỏ kế hoạch đóng cửa đội xe Uber. Văn ph à cảnh báo Uber rằng khả năng đóng cửa vẫn sẽ để ngỏ nếu hãng này kh một điều, sự phát triển của Uber là tốt cho nền chính trị ở đây hơn l
.
.