Những ai sẽ phải lo lắng trước cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4?

Những ai sẽ phải lo lắng trước cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4?

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang bắt đầu với trung tâm là sự phát triển của trí tuệ nhân nghệ viễn thông và Internet), cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang tới, với trung tâm là sự phát càng mong muốn sử dụng robot thay thế con người hơn. Chình vì thế, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4
.
.