Bến Tre: Các dịch vụ hành chính công trực tuyến đạt mức độ 3

Bến Tre: Các dịch vụ hành chính công trực tuyến đạt mức độ 3

cửa điện tử VNPT-OneGate, cùng các dịch vụ hành chính công trực tuyến đạt mức độ 3 tại các Sở: TT
.
.