243 cơ quan, doanh nghiệp Việt Nam bị nhiễm mã độc tống tiền WannaCry

243 cơ quan, doanh nghiệp Việt Nam bị nhiễm độc tống tiền WannaCry

.900 máy tính ở Việt Nam bị lây nhiễm độc tống tiền WannaCry. Trong đó, khoảng 1.600 máy tính được ghi
.
.