Kiếm tiền trên nền tảng trực tuyến là xu thế của thời đại

Kiếm tiền trên nền tảng trực tuyến là xu thế của thời đại

công ty nào đó sẽ chuyển sang lao động tự do và thường dựa các nền tảng trực tuyến. Đây được xem như
.
.