Vinaphone-S được TP.HCM lựa chọn sử dụng trong phòng chống thiên tai

Vinaphone-S được TP.HCM lựa chọn sử dụng trong phòng chống thiên tai

) cung cấp để đảm bảo công tác chỉ đạo, điều hành phục vụ công tác phòng, chống thiên tai trong tình phố giao Thường trực Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố chủ sẽ được lấy từ Quỹ Phòng, Chống thiên tai thành phố. Vinaphone-S được TP.HCM lựa chọn sử dụng
.
.