Quên Samsung Galaxy X đi, Apple đang phát triển smartphone màn hình gập

Quên Samsung Galaxy X đi, Apple đang phát triển smartphone màn hình gập

gian và ô tô bay nhưng điều đó cũng chưa xảy ra. Gần với thực tế nhất là Samsung Galaxy X được đồn thổi
.
.