Năm 2017: Chuẩn Bluetooth 5 sẽ tạo bước đột phá về truyền tải dữ liệu

Năm 2017: Chuẩn Bluetooth 5 sẽ tạo bước đột phá về truyền tải dữ liệu

tốc độ, khả năng truyền tải dữ liệu, khoảng cách và mức độ tiết kiệm năng lượng. Bluetooth 5 đang
.
.