Chính phủ ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của VNPT

10:06, Thứ Sáu, 08/04/2016 (GMT+7)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 25/2016/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam(VNPT). Nghị định này có hiệu lực từ ngày 21/5/2016.

Theo đó, Nhà nước là chủ sở hữu của VNPT. Chính phủ trực tiếp thực hiện hoặc phân công cho Thủ tướng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, các Bộ có liên quan, Hội đồng thành viên VNPT thực hiện các quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với VNPT theo quy định của pháp luật. VNPT chịu sự quản lý nhà nước của Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định của pháp luật.

Cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành của VNPT gồm: Hội đồng thành viên; Tổng Giám đốc; Kiểm soát viên; các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng; bộ máy giúp việc: Văn phòng và các Ban tham mưu. Theo đó, Hội đồng thành viên VNPT có 7 thành viên. Các thành viên Hội đồng thành viên cùng chịu trách nhiệm trước chủ sở hữu nhà nước, trước pháp luật về mọi hoạt động của VNPT và về các quyết định của Hội đồng thành viên gây thiệt hại cho VNPT và chủ sở hữu nhà nước, trừ thành viên biểu quyết không tán thành quyết định này; thực hiện các nghĩa vụ quy định tại Điều lệ của VNPT, Luật Doanh nghiệp và pháp luật.

Ngành nghề kinh doanh chính của VNPT gồm 3 nhóm Kinh doanh chính: Kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin, truyền thông đa phương tiện; Tư vấn, khảo sát, thiết kế, lắp đặt, khai thác, bảo dưỡng, sửa chữa, cho thuê công trình, thiết bị viễn thông, công nghệ thông tin; Nghiên cứu, phát triển, chế tạo, sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu thiết bị, sản phẩm viễn thông, công nghệ thông tin, truyền thông đa phương tiện.

Ngoài ra, Nghị định cũng nêu cụ thể các ngành nghề kinh doanh có liên quan của VNPT gồm Đầu tư tài chính trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin và truyền thông đa phương tiện; Quảng cáo, nghiên cứu thị trường, tổ chức hội nghị, hội thảo triển lãm liên quan đến ngành, nghề kinh doanh chính, bồi dưỡng, cung cấp nguồn nhân lực trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin và truyền thông đa phương tiện; Kinh doanh dịch vụ cho thuê văn phòng, cơ sở nhà đất hiện có của VNPT. Ngoài ra, VNPT có thể bổ sung các ngành, nghề kinh doanh khác sau khi được chủ sở hữu nhà nước chấp thuận.

Theo Nghị định này, VNPT có vốn điều lệ  72.237 tỉ đồng. Việc điều chỉnh vốn điều lệ do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của Bộ TT&TT và thẩm định của Bộ Tài chính.

VNPT sẽ được sử dụng tài nguyên viễn thông bao gồm: Kho số viễn thông, tài nguyên Internet, phổ tần số vô tuyến điện và quỹ đạo vệ tinh đã được cấp có thẩm quyền cấp phép vào hoạt động sản xuất kinh doanh của VNPT và các nhiệm vụ khác được Nhà nước giao theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh việc phải tổ chức hoạt động kinh doanh hiệu quả các nhóm ngành nghề trên, VNPT còn phải đảm nhận các hoạt động công ích. Cụ thể, Nghị định 25/2016/NĐ-CP quy định rõ, VNPT sẽ nhận nhiệm vụ công ích do Nhà nước giao hoặc đặt hàng. VNPT sẽ cung ứng dịch vụ công ích về viễn thông, công nghệ thông tin và truyền thông do Nhà nước giao nhiệm vụ hoặc đặt hàng theo đúng đối tượng giá và phí mà Nhà nước quy định.

Cụ thể, đối với hoạt động công ích theo đặt hàng, giao kế hoạch của Nhà nước, VNPT có nghĩa vụ cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích đúng đối tượng, theo giá và phí do Nhà nước quy định.

Đối với nhiệm cụ công ích do Nhà nước giao, VNPT được đảm bảo điều kiện vật chất tương ứng. Đối với các sản phẩm, dịch vụ thực hiện theo phương thức đấu thầu, VNPT tự bù đắp chi phí theo giá trúng thầu. Đối với các sản phẩm dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, VNPT được sử dụng phí hoặc doanh thu từ việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ theo đặt hàng của Nhà nước để bù đắp chi phí hợp lý phục vụ hoạt động công ích và đảm bảo lợi ích cho người lao động. Trường hợp không đủ, được Nhà nước cấp bù phần chênh lệch.

P.V

.
.
.

.
.
.