VNPT-eCabinet được ứng dụng rộng rãi ở tuyến huyện

    VNPT-eCabinet được ứng dụng rộng rãi ở tuyến huyện

    (XHTT) - Huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh đang đẩy mạnh ứng dụng CNTT, phấn đấu 90% người dân, 100% DN biết đến dịch vụ công trực tuyến. Trong đó, nhiều phần mềm ứng dụng đã được huyện khai thác và sử dụng như: VNPT e-Cabinet; bộ tiêu chí và phần mềm đánh giá chính quyền điện tử...
.