Giảm kinh phí dành cho Chương trình viễn thông công ích

09:52, 20/07/2018

(XHTT) - Theo Quyết định 868/QĐ-TTg được Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 16/7/2018 vừa qua, kinh phí dành cho Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích tới năm 2020 sẽ giảm đi 3.700 tỷ đồng so với trước đó.

(XHTT) - Theo Quyết định 868/QĐ-TTg được Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 16/7/2018 vừa qua, kinh phí dành cho Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích tới năm 2020 sẽ giảm đi 3.700 tỷ đồng so với trước đó.

Cụ thể, thay vì có kinh phí dự kiến là 11.000 tỷ đồng như quy định trước đây, kinh phí để thực hiện Chương trình được rút xuống còn 7.300 tỷ đồng.

Quyết định 868/QĐ-TTg cũng điều chỉnh mức đóng góp của các doanh nghiệp viễn thông vào Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam. Cụ thể: doanh nghiệp cung cấp dịch vụ có hạ tầng mạng đóng góp 0,7% doanh thu các dịch vụ viễn thông; trước đây là 1,5%.

Kế hoạch kinh phí dự kiến dành cho các nhiệm vụ đầu tư cơ sở hạ tầng viễn thông của tất cả các chương trình thành phần chiếm 50% tổng kinh phí toàn Chương trình.

Kế hoạch kinh phí dự kiến hỗ trợ cho một doanh nghiệp viễn thông để phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông trong toàn bộ giai đoạn thực hiện Chương trình không vượt quá 70% tổng kinh phí cho đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông của Chương trình, trừ trường hợp trên địa bàn cụ thể hoặc đối với nhiệm vụ cụ thể, chỉ có duy nhất một doanh nghiệp đủ điều kiện theo quy định để tham gia thực hiện nhiệm vụ của Chương trình.

Trên cơ sở tình hình triển khai thực tế, Bộ Thông tin và Truyền thông trình Thủ tướng điều chỉnh mức đóng góp của doanh nghiệp viễn thông vào Quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam để bảo đảm triển khai hiệu quả các nhiệm vụ của Chương trình trong trường hợp cần thiết khác.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

HV

 

.
1