Khai trương và vận hành hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Nghệ An

15:06, 20/03/2022

(XHTT) - Ngày 16/3 vừa qua, UBND tỉnh Nghệ An phối hợp cùng VNPT địa bàn Nghệ An tổ chức lễ khai trương và đưa vào vận hành Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Khai trương và vận hành hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Nghệ AnKhai trương và vận hành hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Nghệ An

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh đã phối hợp với VNPT Nghệ An thực hiện triển khai thử nghiệm Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Nghệ An và thực hiện kết nối, tích hợp với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ. VNPT đã tổ chức triển khai thử nghiệm tại 43 cơ quan, đơn vị, gồm 22 Sở, ban, ngành; 21 UBND huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh và đến nay đã hoàn thành đưa vào vận hành khai thác sử dụng.

Sở TT&TT hướng dẫn các cơ quan, địa phương về giải pháp tích hợp chữ ký số và xác thực chữ ký số trên Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Nghệ An theo phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao. Thực hiện kết nối Hệ thống với Nền tảng chia sẻ, tích hợp dữ liệu dùng chung cấp tỉnh (LGSP) phù hợp với kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Nghệ An đã được phê duyệt. VNPT Nghệ An đảm bảo các nguồn lực về nhân sự, hạ tầng kỹ thuật triển khai các nhiệm vụ, đảm bảo kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ đúng tiến độ, chất lượng.

PV

 .
1