VNPT đồng hành cùng huyện Bắc Hà trong cải cách hành chính

16:07, 08/09/2023

(XHTT) - Công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai đã và đang được triển khai thực chất, hướng về mục tiêu tạo thuận lợi nhất cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp, giảm phiền hà, giảm chi phí và cải thiện môi trường kinh doanh.

Trong năm 2022, Huyện ủy Bắc Hà đã rà soát 45 thủ tục hành chính, thủ tục giải quyết công việc. Trong đó: Bộ thủ tục giải quyết công việc của Ban Tuyên giáo gồm 16 thủ tục; Bộ thủ tục giải quyết công việc của Ban Dân vận gồm 06 thủ tục; Bộ thủ tục giải quyết công việc của ngành Tổ chức xây dựng Đảng gồm 22 thủ tục; Bộ thủ tục giải quyết công việc của Văn phòng Huyện ủy 01 thủ tục. Việc ban hành các thủ tục hành chính, thủ tục giải quyết công việc đã thực hiện tích cực, góp phần tăng hiệu quả quản lý đối với các cấp ủy, đảng.

Cùng với đó, huyện ủy luôn quan tâm chỉ đạo nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng nhu cầu công việc trong tình hình mới, về cơ bản đã đáp ứng nhu cầu giải quyết công việc, giải quyết thủ tục hành chính trong điều kiện hiện nay.

Sử dụng, khai thác hiệu quả phần mềm Lotus Notes 8.5, các hệ thống ứng dụng tập trung do tỉnh triển khai, các văn bản (không mật) đều được gửi nhận trên hệ thống VNPT-iOffice, các cuộc họp đã được đổi mới nhờ ứng dụng phòng họp không giấy, tiết kiệm thời gian, chi phí trong quá trình chuẩn bị tài liệu các cuộc họp, các thông tin được truyền tải đến các đại biểu kịp thời, nhanh chóng; hệ thống giao ban trực tuyến đã được đầu tư, nâng cấp, sửa chữa đảm bảo đáp ứng tổ chức các cuộc họp, học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết trực tuyến 04 cấp từ Trung ương, tỉnh, huyện, xã.

Huyện ủy đã phối hợp với VNPT Lào Cai, Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức thành công 04 lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Trong đó, tổ chức 03 lớp tập huấn sử dụng ứng dụng tập trung cho các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện; Đảng ủy các xã, thị trấn; 01 lớp tập huấn triển khai sản phẩm mật mã BMTEP-18.01 v2.1 của Ban Cơ yếu Chính phủ. Kết quả đã tổ chức bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho 134 cán bộ, đảng viên.

Đổi mới công tác ban hành văn bản, triển khai thực hiện việc gửi văn bản qua hệ thống mail công vụ (mai.laocai.gov.vn) và hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành (VNPT-iOffice), cơ bản không dùng văn bản giấy. Công tác tổ chức các hội nghị, cuộc họp được đổi mới, tài liệu hội nghị được gửi trước cho đại biểu qua hệ thống phòng họp không giấy nghiên cứu trước.

Cải cách thủ tục hành chính trong giải quyết công việc với việc cụ thể hóa các khâu, các bước và nội dung của từng bước cụ thể đã giúp các chi bộ, đảng bộ cơ sở nắm vững quy trình, thủ tục trong tiếp nhận hồ sơ, giải quyết công việc hằng ngày, từ đó góp phần nâng cao uy tín của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với đảng viên và quần chúng.

 

P.V.
1